Agenda Algemene Leden Vergadering – 26 februari 2017

op 13 februari 2017

1. Opening
2. Ingekomen stukken.
3. Notulen ALV van 28-02-2016. (staan in het NB maart 2016)
4. Jaarverslag 2016 van de Secretaris. (NB febr. 2017)
5. Financieel verslag 2016 van de Penningmeester.
6. Verslag Kascommissie 2016.
7. Benoeming Kascommissie. 2017
8. Bestuursverkiezing.
9. Rondvraag.
Sluiting.

Michel van RuyvenAgenda Algemene Leden Vergadering – 26 februari 2017