Agenda Algemene Leden vergadering – 26 februari 2018

op 12 februari 2018

Agenda ALV- 26 februari 2018
1. Opening.
2. Ingekomen stukken.
3. Notulen ALV van 26-02-2017. (staan in het NB maart 2017)
4. Jaarverslag 2017 van de Secretaris. (NB febr. 2018)
5. Financieel jaarverslag 2017 van de Penningmeester.
6. Verslag Kascommissie 2017.
7. Benoeming Kascommissie. 2018
8. Bestuursverkiezing.
9. Rondvraag.
10. Sluiting.

Michel van RuyvenAgenda Algemene Leden vergadering – 26 februari 2018