Agenda ALV – 23 februari 2020

op 24 februari 2020

1. Opening

2. Ingekomen stukken.

3. Notulen ALV van 24-02-2019.(staan in het NB maart 2019)

4. Jaarverslag 2019 van de Secretaris. (NB febr. 2020)

5. Financieel jaarverslag 2019 van de Penningmeester.

6. Verslag Kascommissie 2019.

7. Benoeming Kascommissie. 2020

8. Bestuursverkiezing.
A. Aanmelding. Mw. I. Bollemeijer, heeft zich kandidaat gesteld, voor de functie van Penningmeester
B. Aanmelding. Mw. C. de Boer, heeft zich op eigen titel kandidaat gesteld, voor de functie van Voorzitter.

9. Rondvraag.

10. Sluiting.

Michel van RuyvenAgenda ALV – 23 februari 2020