Agenda ALV- 24 februari 2019

op 7 februari 2019

Er is in het afgelopen jaar opnieuw veel werk verzet door het bestuur en de vele vrijwilligers die de IKA rijk is, tijdens de organisatie, voorbereidingen en uitvoering van de koempoelans en alle andere activiteiten.

Jaarverslag 2018
Verenigingsjaar; 01 januari 2018 t/m 31 december-2018.
Er is in het afgelopen jaar opnieuw veel werk verzet door het bestuur en de vele vrijwilligers die de IKA rijk is, tijdens de organisatie, voorbereidingen en uitvoering van de koempoelans en alle andere activiteiten.

Verloop van ledental van de vereniging in 2018.
We kunnen ons nog steeds verheugen in constante belangstelling voor onze vereniging van leden en niet leden. Ondanks de aanmelding van nieuwe leden in het lopende jaar, is er wel een geringe terugloop in 2018 van het aantal leden. Helaas hebben wij in januari 2019 een aantal leden uit het ledenbestand moeten verwijderen. Dit omdat zij na herhaalde herinnering door de penningmeester, hun contributie voor komend jaar niet voldaan hebben. Zij blijven natuurlijk welkom op de koempoelans, maar betalen dan de entree als zijnde niet lid. Op dit moment kunnen we toch stellen dat er nog steeds een goede balans is in de aan en afmelding van leden

Opkomst bij de Koempoelans.
In 2018 hebben we 10 sfeervolle koempoelans mogen organiseren. Het gemiddelde aantal bezoekers over de 10 koempoelans was 158. Met een piek op de paas en kerstkoempoelan van 200 personen.
De muziek op de koempoelans is ook dit jaar weer door verschillende band verzorgd. Maar in juni is de muziek weer met veel plezier verzorgd door muzikale IKA leden. Zij komen 2 wekelijks een avond bij elkaar om te musiceren en te oefenen, om op de juni koempoelan voor de leden te kunnen optreden.
De beheerder en medewerkers van het wijkcentrum de “Schelf” hebben ook dit jaar weer hun volledige medewerking verleend tijdens al onze koempoelan activiteiten. Daarvoor spreken wij als IKA onze welgemeende waardering en dank uit.

 

Overleden
Helaas zijn ons in 2018 de volgende leden ontvallen.
Hr. J.H. Brus – Enschede.
Mw. J.M. Brinkhuis-Post – Almelo.
Hr. R. de Groot – Raalte.
Oud leden: Hr. Schwartze – Almelo.
Hr. H. Koopman – Almelo.
Hr. B. Faulhaber.

Geplande en uitgevoerde activiteiten
10x IKA koempoelans. Waarvan één in originele Indische klederdracht (mei)
10x Bestuursvergaderingen.
1x Algemene Leden Vergadering. (februari)
1x Busreis Tong Tong Fair in Den Haag (juni)
1x Minibazaar tijdens de koempoelan (november)
1x Extra Artiesten op de Paas-koempoelan. (maart)
3x Informatie mogelijkheid tijdens koempoelans, over wetten voor oorlogs- getroffenen, zijnde de WUBO, CAOR bij onze Pelita adviseur, Hr. Theo Boiten. Dit jaar is er een Visdag georganiseerd. Waarvoor zich geen deelnemers gemeld hebben, waarschijnlijk door communicatie storing.

Busreis
In 2018 was er weer voldoende belangstelling voor de busreis naar de Tong Tong Fair in den Haag. Een geslaagde dag waarbij het weer lekker snuffelen en smullen was in de bekende sfeer en ambiance van de TTF. tussen de vele stands was er genoeg tijd en keuze om te genieten van de muziek, eten en snacks. De Indische koempoelan Nusantara in Amsterdam heeft op onze site gelezen dat de IKA al 28 jaar actief is. N.a.v. daarvan hebben zij een verzoek gedaan aan het bestuur van de IKA om een lezing te houden tijdens een koempoelan van hun, over de organisatie van onze vereniging. Dit n.a.v. het 10 jarig bestaan van de koempoelan Nusantara. Tony Kuschel heeft daar een PowerPoint presentatie gepresenteerd met beelden van onze koempoelan activiteiten. De presentatie werd door de bezoekers enorm gewaardeerd.

Paas en Kerstkoempoelan
De Paas-koempoelan en Kerstkoempoelan van 2018 zijn ook dit keer weer sfeervolle koempoelans geweest. De Paas-koempoelan met inmiddels traditionele medewerking van de dansgroep Hawaiian Fantasie. En de kerstkoempoelan met o.a. het optreden van de muzikale leden van onze IKA gelegenheidsband. En de band van Quint die ons spontaan hielp door in te vallen voor de geplande band die door omstandigheden uitgevallen was. Met het maximale aantal bezoekers en een Kersttoespraak van voorzitter Tony Kuschel. Kijken we er met veel plezier op terug. De voorzitter besluit zijn toespraak met een woord van waardering voor de bestuursleden en de vrijwilligers. Zij hebben allemaal belangrijke bijdragen geleverd aan de organisatie en het welslagen van de koempoelan dagen.

Herdenkingen
Ook in 2018 is er weer door de IKA met veel vrijwilligers op 15 augustus medewerking verleend aan de jaarlijkse herdenking van de Stichting Herdenking gevallenen in Zuid Oost Azië 1941-1949, bij het Indiëmonument in Enschede. Mede door de onontbeerlijke inzet van onze vrijwilliger aan deze organisatie, is het weer een onvergetelijke sfeervolle herdenking geweest. Ook bij de Herdenking bij het Monument voor de gevallenen in Almelo op 14 augustus was een IKA vertegenwoordiging aanwezig.

Kascommissie 2018 en 2019
1e – Bart van Cornewal
2e – Eugene Briet
3e – Reserve; Paula Hinne

Rooster van aftreden. IKA’90 2019
Bestuursleden zijn na 2 jaar aftredend, maar blijven wel herkiesbaar.
De volgende bestuursleden zijn op de ALV in 2019 aftredend.

Martin De Jonge
Aangetreden juni 2001
Aftreden febr. 2019
Herkiesbaar

Joop Neijndorff
Aangetreden juni 2005
Aftreden febr. 2019
Niet herkiesbaar

Andrea v ’t Oostende
Aangetreden febr. 2007
Aftreden febr. 2019
Herkiesbaar

Christien Jacobs
Aangetreden febr. 2015
Aftreden febr. 2019
Herkiesbaar

Margie Balfour
Aangetreden febr. 2017
Aftreden febr. 2019
Herkiesbaar

Overige bestuursleden
Tony Kuschel
Aangetreden juni 2000
Aftreden febr. 2020

Nol Kok
Aangetreden febr. 2006
Aftreden febr. 2020

Einde jaarverslag
Secretaris 2018 Nol Kok.

Michel van RuyvenAgenda ALV- 24 februari 2019