Lianne Cornelissen in Borne

Lianne Cornelissen in Borne

M.i.v. deze maand heeft de eigenaresse van de Dames Mode kledingzaak en trendy cadeauwinkel Lianne Cornelissen in Borne, toegezegd onze bingoactiviteiten met 2 artikelen per Koempoelan te sponseren. Een fijn gebaar waar voor we haar… lees verder..

M.i.v. deze maand heeft de eigenaresse van de Dames Mode kledingzaak en trendy cadeauwinkel Lianne Cornelissen in Borne, toegezegd onze bingoactiviteiten met 2 artikelen per Koempoelan te sponseren. Een fijn gebaar waar voor we haar zeer erkentelijk zijn. Ook ons lid Linney Evers heeft ons toegezegd dat zij haar maandelijkse sponsering in de vorm van een mooi bloemstuk of plant voor de bingo/ loterij zal continueren. Ook Linney hartelijk dank hiervoor.

Attentie bij ziekte van IKA leden

Attentie bij ziekte van IKA leden

Bij het bekend zijn van bijzondere gevallen van ziekte van onze leden sturen we altijd een attentie i.d.v.v. een kaart met een beterschapswens. Of er wordt, als men aangeeft dat op prijs te stellen, een… lees verder..

Bij het bekend zijn van bijzondere gevallen van ziekte van onze leden sturen we altijd een attentie i.d.v.v. een kaart met een beterschapswens. Of er wordt, als men aangeeft dat op prijs te stellen, een bezoekje gebracht. Als we als bestuur niet te horen krijgen dat er een lid ziek is of zelfs in het ziekenhuis licht, kan het voorkomen dat we achteraf te horen krijgen dat men teleurgesteld is in het bestuur, omdat die niets van zich heeft laten horen. Wij hopen dat u wel begrijpt, dat door het niet doorkrijgen van de namen van leden die ziek zijn of een ziekenhuis opname hebben gehad, er een situatie ontstaat dat de een wel en de ander geen reactie van het bestuur kan ontvangen. Helaas komt het steeds vaker voor dat wij het niet, of pas achteraf te horen krijgen. Dat kan natuurlijk ook een bewuste keuze zijn. Dat is aan een ieder zelf te bepalen.

Nu is het natuurlijk ook wel zo, dat de gemiddelde leeftijd van onze leden hoog is. Waardoor het vaker voorkomt dat we geconfronteerd worden met ziektegevallen of andere problemen bij onze leden. Dat is niet zo’n gelukkige situatie, maar helaas niet te voorkomen. Voor het bestuur is het daardoor onmogelijk geworden op alle gevallen direct te reageren zoals we dat graag zouden willen. Dat betreuren we zelf in hoge mate, Wij stellen daarom van af nu ook voor, dat als wij een melding ontvangen van een lid die ziek is, we daarop alleen zullen reageren in de vorm van een beterschapswens per kaart. Mocht men prijs stellen op persoonlijk contact vanuit het bestuur, kan er altijd contact opgenomen worden met onze vertegenwoordigster in het bestuur, dat is Andrea van ‘t Oostende, en een afspraak met haar maken. We hopen dat er begrip is voor deze situatie.

Namen het bestuur.
Nol Kok

Agenda ALV- 24 februari 2019

Agenda ALV- 24 februari 2019

Jaarverslag 2018Verenigingsjaar; 01 januari 2018 t/m 31 december-2018.Er is in het afgelopen jaar opnieuw veel werk verzet door het bestuur en de vele vrijwilligers die de IKA rijk is, tijdens de organisatie, voorbereidingen en uitvoering… lees verder..

Jaarverslag 2018
Verenigingsjaar; 01 januari 2018 t/m 31 december-2018.
Er is in het afgelopen jaar opnieuw veel werk verzet door het bestuur en de vele vrijwilligers die de IKA rijk is, tijdens de organisatie, voorbereidingen en uitvoering van de koempoelans en alle andere activiteiten.

Verloop van ledental van de vereniging in 2018.
We kunnen ons nog steeds verheugen in constante belangstelling voor onze vereniging van leden en niet leden. Ondanks de aanmelding van nieuwe leden in het lopende jaar, is er wel een geringe terugloop in 2018 van het aantal leden. Helaas hebben wij in januari 2019 een aantal leden uit het ledenbestand moeten verwijderen. Dit omdat zij na herhaalde herinnering door de penningmeester, hun contributie voor komend jaar niet voldaan hebben. Zij blijven natuurlijk welkom op de koempoelans, maar betalen dan de entree als zijnde niet lid. Op dit moment kunnen we toch stellen dat er nog steeds een goede balans is in de aan en afmelding van leden

Opkomst bij de Koempoelans.
In 2018 hebben we 10 sfeervolle koempoelans mogen organiseren. Het gemiddelde aantal bezoekers over de 10 koempoelans was 158. Met een piek op de paas en kerstkoempoelan van 200 personen.
De muziek op de koempoelans is ook dit jaar weer door verschillende band verzorgd. Maar in juni is de muziek weer met veel plezier verzorgd door muzikale IKA leden. Zij komen 2 wekelijks een avond bij elkaar om te musiceren en te oefenen, om op de juni koempoelan voor de leden te kunnen optreden.
De beheerder en medewerkers van het wijkcentrum de “Schelf” hebben ook dit jaar weer hun volledige medewerking verleend tijdens al onze koempoelan activiteiten. Daarvoor spreken wij als IKA onze welgemeende waardering en dank uit.

Overleden
Helaas zijn ons in 2018 de volgende leden ontvallen.
Hr. J.H. Brus – Enschede.
Mw. J.M. Brinkhuis-Post – Almelo.
Hr. R. de Groot – Raalte.
Oud leden: Hr. Schwartze – Almelo.
Hr. H. Koopman – Almelo.
Hr. B. Faulhaber.

Geplande en uitgevoerde activiteiten
10x IKA koempoelans. Waarvan één in originele Indische klederdracht (mei)
10x Bestuursvergaderingen.
1x Algemene Leden Vergadering. (februari)
1x Busreis Tong Tong Fair in Den Haag (juni)
1x Minibazaar tijdens de koempoelan (november)
1x Extra Artiesten op de Paas-koempoelan. (maart)
3x Informatie mogelijkheid tijdens koempoelans, over wetten voor oorlogs- getroffenen, zijnde de WUBO, CAOR bij onze Pelita adviseur, Hr. Theo Boiten. Dit jaar is er een Visdag georganiseerd. Waarvoor zich geen deelnemers gemeld hebben, waarschijnlijk door communicatie storing.

Busreis
In 2018 was er weer voldoende belangstelling voor de busreis naar de Tong Tong Fair in den Haag. Een geslaagde dag waarbij het weer lekker snuffelen en smullen was in de bekende sfeer en ambiance van de TTF. tussen de vele stands was er genoeg tijd en keuze om te genieten van de muziek, eten en snacks. De Indische koempoelan Nusantara in Amsterdam heeft op onze site gelezen dat de IKA al 28 jaar actief is. N.a.v. daarvan hebben zij een verzoek gedaan aan het bestuur van de IKA om een lezing te houden tijdens een koempoelan van hun, over de organisatie van onze vereniging. Dit n.a.v. het 10 jarig bestaan van de koempoelan Nusantara. Tony Kuschel heeft daar een PowerPoint presentatie gepresenteerd met beelden van onze koempoelan activiteiten. De presentatie werd door de bezoekers enorm gewaardeerd.

Paas en Kerstkoempoelan
De Paas-koempoelan en Kerstkoempoelan van 2018 zijn ook dit keer weer sfeervolle koempoelans geweest. De Paas-koempoelan met inmiddels traditionele medewerking van de dansgroep Hawaiian Fantasie. En de kerstkoempoelan met o.a. het optreden van de muzikale leden van onze IKA gelegenheidsband. En de band van Quint die ons spontaan hielp door in te vallen voor de geplande band die door omstandigheden uitgevallen was. Met het maximale aantal bezoekers en een Kersttoespraak van voorzitter Tony Kuschel. Kijken we er met veel plezier op terug. De voorzitter besluit zijn toespraak met een woord van waardering voor de bestuursleden en de vrijwilligers. Zij hebben allemaal belangrijke bijdragen geleverd aan de organisatie en het welslagen van de koempoelan dagen.

Herdenkingen
Ook in 2018 is er weer door de IKA met veel vrijwilligers op 15 augustus medewerking verleend aan de jaarlijkse herdenking van de Stichting Herdenking gevallenen in Zuid Oost Azië 1941-1949, bij het Indiëmonument in Enschede. Mede door de onontbeerlijke inzet van onze vrijwilliger aan deze organisatie, is het weer een onvergetelijke sfeervolle herdenking geweest. Ook bij de Herdenking bij het Monument voor de gevallenen in Almelo op 14 augustus was een IKA vertegenwoordiging aanwezig.

Kascommissie 2018 en 2019
1e – Bart van Cornewal
2e – Eugene Briet
3e – Reserve; Paula Hinne

Rooster van aftreden. IKA’90 2019
Bestuursleden zijn na 2 jaar aftredend, maar blijven wel herkiesbaar.
De volgende bestuursleden zijn op de ALV in 2019 aftredend.

Martin De Jonge
Aangetreden juni 2001
Aftreden febr. 2019
Herkiesbaar

Joop Neijndorff
Aangetreden juni 2005
Aftreden febr. 2019
Niet herkiesbaar

Andrea v ’t Oostende
Aangetreden febr. 2007
Aftreden febr. 2019
Herkiesbaar

Christien Jacobs
Aangetreden febr. 2015
Aftreden febr. 2019
Herkiesbaar

Margie Balfour
Aangetreden febr. 2017
Aftreden febr. 2019
Herkiesbaar

Overige bestuursleden
Tony Kuschel
Aangetreden juni 2000
Aftreden febr. 2020

Nol Kok
Aangetreden febr. 2006
Aftreden febr. 2020

Einde jaarverslag
Secretaris 2018 Nol Kok.

Van de voorzitter, februari 2019

De Algemene Leden Vergadering (ALV) is weer een jaar geleden gehouden. Het nieuwe jaar 2019 dient zich weer aan en uw bestuur is weer volop bezig met het maken van nieuwe plannen. Wij willen U… lees verder..

De Algemene Leden Vergadering (ALV) is weer een jaar geleden gehouden. Het nieuwe jaar 2019 dient zich weer aan en uw bestuur is weer volop bezig met het maken van nieuwe plannen. Wij willen U benadrukken dat dit februarinummer voor een groot deel informatie bevat voor de te houden ALV en ik verzoek u om dit exemplaar mee te nemen naar de te houden ALV. Lees vooral alles goed door opdat u op de hoogte bent van de inhoud van ons bulletin. Wij beginnen om 13.00 uur tot 16.30 met de Koempoelan. Daarna wordt de ALV gehouden van 17.00 tot 18.00 uur.

Wij hebben inmiddels van de gemeente Almelo het subsidie bedrag ontvangen! Gelet op de aanstaande ALV meen ik als uw voorzitter toch nog een woord van dank te willen overbrengen aan mijn bestuursleden, die zonder namen te willen noemen uitstekend hun best hebben gedaan om gezamenlijk onze vereniging tot bloei te brengen en ik ben er trots op dat degene die hoort af te treden spontaan heeft aangegeven te willen aanblijven. Wij blijven ons best voor u doen en namens ons bestuur dank ik allen voor het vertrouwen dat u in uw bestuur heeft. Voor 16 februari a.s. verwachten wij schriftelijk de vragen, die u eventueel op de ALV wilt gaan stellen opdat wij op de bestuursvergadering van 19 februari vooraf kunnen bespreken om U op de ledenvergadering op 24 februari 2019 van antwoord te dienen. Per email nolkok@home.nl.

Er is een kascommissie benoemd, die naar aanleiding van het financieel overzicht de boekhouding van de penningmeester controleert en uiteindelijk hun bevindingen op de ALV bekendmaakt. Aan de uitspraak van de kascommissie wordt veel waarde gehecht en wij zullen dan ook voor inhoudelijke en gedetailleerde vragen u doorverwijzen naar de kascommissie en deze zal in overleg met de penningmeester een nader afspraak maken om inzage te geven van uw financiële vraagstelling. Het Dagelijks Bestuur zal dan ook hierbij aanwezig zijn. Voor algemene vragen het resultaatoverzicht betreffende zal uw bestuur U van repliek dienen op de ALV. Rest mij nog u allen hartelijk welkom te mogen heten op de Algemene Ledenvergadering op 24 februari a.s. en denk erom de Koempoelan begint om 13.00 uur tot 16.30 uur. Het is een gewone Koempoelan! Om 17.00 uur starten wij met onze gebruikelijke ALV. Geef het door aan uw vrienden en kennissen. Een goed humeur en een dosis enthousiasme maakt deze middag tot een succes. Tot ziens!

Met vriendelijke groeten
Tony Kuschel, uw voorzitter

Stichting Slamat Datang Enschede 2019

Stichting Slamat Datang Enschede 2019

Elke eerste vrijdag van de maand 1 feb. 1 mrt. 5 apr. 3 mei. 7 jun. 2 aug. 6 sep. 4 okt. 1 nov. 6 dec. In de kantine van de FC Aramea Geessinkweg 278-282… lees verder..

Elke eerste vrijdag van de maand
1 feb. 1 mrt. 5 apr. 3 mei. 7 jun. 2 aug. 6 sep. 4 okt. 1 nov. 6 dec.

In de kantine van de FC Aramea
Geessinkweg 278-282 (Wesselerbrink)
Enschede.

Aanvang 13.00 uur einde 16.30 uur.
Tel: 053-4359945

of E-mail slamatdatang@deposten.nl t.n.v. An Thijssen of Francis Hulsmeijer.

Stichting Insulinde Contact (SIC) Hengelo 2019

Stichting Insulinde Contact (SIC) Hengelo 2019

Nieuwe data's voor 2019. 18 Jan. 15 feb. 15 mrt. 19 apr. 17mei, 21 jun. 16 aug. 20 sep. 18 okt. 15 nov. 20 dec. Elke keer op de derde vrijdag v/d maand. In het:… lees verder..

Nieuwe data’s voor 2019.

18 Jan. 15 feb. 15 mrt. 19 apr. 17mei, 21 jun. 16 aug. 20 sep. 18 okt. 15 nov. 20 dec.
Elke keer op de derde vrijdag v/d maand.

In het: “Twentse Ros” Twekkelerweg 227,
7553LX Hengelo.
Aanvang 13.30 uur

Opgave
Ben Pelupessy: 074-2508892 of Sacha de Wilde 074-8507865 of 06-33796596

Documentaire Klanken van Oorsprong

Documentaire Klanken van Oorsprong

Heeft u zich al opgegeven voor de documentaire Klanken van Oorsprong zondag 13 januari. Tijd 1400 uur in theater Hof 88 Elisabethhof 4 in Almelo Tel. 0546-850264 lees verder..

Heeft u zich al opgegeven voor de documentaire Klanken van Oorsprong zondag 13 januari.

Tijd 1400 uur in theater Hof 88
Elisabethhof 4 in Almelo

Tel. 0546-850264

ALV (algemene leden vergadering) – IKA’90

ALV (algemene leden vergadering) – IKA’90

Op zondag 24 februari 2019 houden we weer onze jaarlijkse ALV. We houden de ALV na afloop van de koempoelan.(17.00-18.00 uur). Wij hopen dat zoveel mogelijk leden de vergadering zullen bezoeken. En zien graag dat… lees verder..

Op zondag 24 februari 2019 houden we weer onze jaarlijkse ALV. We houden de ALV na afloop van de koempoelan.(17.00-18.00 uur). Wij hopen dat zoveel mogelijk leden de vergadering zullen bezoeken.

En zien graag dat U belang stelt in de jaarlijkse verantwoording van het bestuur aan de leden. Al was het maar om daarmee aan te geven dat u uw bestuur steunt in het werk en de tijd die zij er belangeloos aan geven in het algemeen belang van de leden.

Van de voorzitter, januari 2019

Het jaar 2018 is voorbij! 2019 dient zich aan! Ik wens u allen een voorspoedig 2019 toe in goede gezondheid en dat wij allen nog in lengte van jaren met veel plezier ontspannen bij elkaar… lees verder..

Het jaar 2018 is voorbij! 2019 dient zich aan! Ik wens u allen een voorspoedig 2019 toe in goede gezondheid en dat wij allen nog in lengte van jaren met veel plezier ontspannen bij elkaar moge zijn.

De volgende maand (op 24 februari) houden wij onze Algemene Leden Vergadering (ALV). Wij gaan er weer voor en onze activiteiten gaan wij met de nodige zorgvuldigheid weer plannen. In het bulletin van februari vermelden wij de AGENDA van de ALV, de notulen van vorig jaar (25 februari 2018) hebben wij in het bulletin van maart 2018 gepubliceerd en het jaaroverzicht van onze secretaris en de lijst van aftredende bestuursleden wordt in februari in het NB geplaatst. Het financieel jaarverslag zal vooraf aan de ALV worden getoond. Wederom benadruk ik bij dezen, dat de ALV NA afloop van de Koempoelan van 17 tot 18 uur zal worden gehouden. Nadere bijzonderheden vermelden wij u in het volgende bulletin.

Bij het opstellen van dit bulletin kan ik u mededelen, dat onze subsidie is toegekend. Hoera! Wij gaan weer gezellige middagen op de kaart zetten. Natuurlijk zullen wij de leden en niet leden erbij nodig hebben. Wij zijn er voor U! Edoch. Het gebeurt zo vaak dat leden, die zich hebben opgegeven zonder afmelding wegblijven. En wij geld erbij moeten toeleggen. Wij gaan dit voortaan serieus bijhouden en bij diegene alsnog een vordering instellen. Meldt U zich tijdig af, anders gaat het u toch nog GELD kosten voor de bestelde maaltijd. Wij rekenen op uw spontane medewerking. Bij voorbaat dank hiervoor. Namens het voltallig bestuur.

Wij betreuren het dat vele leden (20 personen) de contributie voor dit jaar (2019) nog niet hebben voldaan. Het houdt in feite in dat u dan de eerstkomende Koempoelan bij uw opgave als NIET LID dient te betalen, tenzij u kunt aantonen dat het bedrag van de contributie is overgemaakt. Graag verzoek ik u uw contributie voor 20 januari alsnog te voldoen. Hartelijk dank hiervoor.

URGENTE OPROEP (herhaling) aan alle leden (en niet leden) van onze Indische Koempoelan Almelo!
Wij zijn gelukkig gespaard gebleven van onverwachte calamiteiten binnen onze vereniging de afgelopen jaren. Het kan voorkomen dat er plotseling een Koempoelan middag dient te worden afgelast! Hoe spelen wij hierop in.? Wij gaan 300 leden bellen. Eén intensieve actie! Óf wij sturen 300 e-mails met een belangrijk bericht van afgelasting. Dat is de snelste weg toch. Kunt u zich dit voorstellen? Ons verzoek van het voltallig bestuur aan u is om uw email adres aan ons door te geven. Het liefst stuurt u een email naar de voorzitter/penningmeester met een kort bericht dat de email alleen gebruikt gaat worden voor calamiteiten. Later kan in overleg met u de bestuursactiviteiten hieraan worden verbonden. Daar komen wij later op terug. Mijn email adres is: tony.kuschel@gmail.com . Ik hoop een reactie van u te mogen ontvangen gedurende het jaar 2019. Dit lijkt mij wederom een goed voornemen. Dank voor uw medewerking in deze.

Het doet ons deugd dat op onze kerst Koempoelan onze Loco Burgemeester Dhr. Van Rees en zijn echtgenote toch nog tijd heeft gevonden om onze kerst Koempoelan bij te wonen. Wij zijn zeer vereerd en mogelijk zien wij hen dit jaar met de kerst weer. Ook onze beschermheer de heer Van Broekhoven was van de partij. Heel hartelijk dank voor hun aanwezigheid.

Rest mij nog U en de Uwen een gezond 2019 toe te wensen en wij zien elkaar weer op 20 januari a.s. op de Nieuwjaars Koempoelan. Een goed humeur en een dosis enthousiasme maakt deze middag tot een succes! Tot ziens!

Met vriendelijke groeten
Tony Kuschel, uw voorzitter

Uw bestuur en hun passie voor onze Koempoelan middagen

Uw bestuur en hun passie voor onze Koempoelan middagen

Als voorzitter stel ik het zeer op prijs te mogen samenwerken met mijn bestuursleden en op de eerste plaats wil ik hen dan ook bedanken voor hun inzet en enthousiasme die ze hebben getoond om… lees verder..

Als voorzitter stel ik het zeer op prijs te mogen samenwerken met mijn bestuursleden en op de eerste plaats wil ik hen dan ook bedanken voor hun inzet en enthousiasme die ze hebben getoond om onze Koempoelan middagen tot een succes te maken. Hartelijk dank bestuurders.

Wat er achter de schermen gebeurd alvorens de Koempoelan begint is een overlegsituatie in de vorm van een vergadering de dinsdag vooraf aan de Koempoelan. De bestuursleden hebben een taak uiteraard maar ook volledige inspraak in allerhande zaken de Koempoelan betreffende. Zeker gaat niet alles altijd op rolletjes want de nodige discussie hoort erbij, maar toch we komen er altijd wel uit en dan staan de neuzen weer in dezelfde richting. De inzet en de passie die men toont is het bewijs dat de bestuursleden de Koempoelan een warm hart toedraagt en 6 niets aan het toeval overlaat. Hier ben ik als voorzitter heel erg trots op en bij deze wil dan ook mijn waardering uitspreken. Bravo…collega’s. Bedankt!

Overigens hebben wij ook nog diverse rayonhoofden die maandelijks ervoor zorgen dat het bulletin op tijd bij u in de brievenbus ligt. Ongemerkt gebeuren er toch door onze vrijwillige leden hand – en spandiensten, waarvoor ik ook hen bedankt.

Naast de diverse taken binnen het bestuur is er altijd ruimte voor externe vrijwillige taken o.a. het ziekenbezoek en het verzenden van verjaardagskaarten, het verzorgen van onze PR. het intact houden van onze website. Evenals de opbouw en het weer terugzetten van de tafels en stoelen in het gebouw en het verzorgen van de catering bij de herdenking Enschede evenals het assisteren bij de geschiedeniswand op diverse locaties en misschien ben ik nog wat vergeten. Maar allen hebben maar een doel en dat is zich dienstbaar stellen aan de leden van de Koempoelan en trachten de eer van onze vereniging hoog in het vaandel te houden. Deze o zo’n positieve instelling van allen heeft mede gezorgd dat onze Koempoelan middagen zo succesvol zijn, maar bij deze dank ik ook alle leden en bezoekers die heel graag op onze Koempoelan komen. Zonder Uw komst is onze inspanning tevergeefs geweest. Hartelijk dank allemaal. En van hieruit wens ik u allen prettige feestdagen en een gezond 2019 toe voor U en de Uwen.

Met vriendelijke groet,
Tony Kuschel, uw voorzitter