Notulen ALV-vergadering IKA 25 februari 2018

op 12 maart 2018

Aanwezig
Bestuur (7) en 26 leden. Afwezig R. Rappa

Opening
Voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom.

Mededelingen/Ingekomen stukken
Voorzitter geeft aan, dat het navolgende al eerder is meegedeeld, maar dat hij het dit keer weer aan de orde wil stellen t.w.: Wij zijn als vereniging verplicht om 1x per jaar een ALV te houden. De communicatie van onze leden en het Bestuur vindt dan ook op de ALV plaats. Het Bestuur is verplicht rekening/verantwoording af te leggen aan de leden.

Voor de komende jaren gaat het Bestuur bij de leden informeren of er voldoende potentie aanwezig is om het Bestuur op te volgen en er zal een enquête worden gehouden onder de leden. De gemiddelde leeftijd is momenteel rond de 70 jaar. Er is minimaal een stageperiode van 1 à 2 jaar nodig om het beleid- en aanverwante zaken onder de knie te krijgen. Wij hopen zo in de toekomst onze vereniging nog in lengte van jaren te laten voortbestaan. Dhr. Marnette stelt voor om bij elke functie de taken te vermelden. Akkoord!

De Gemeente Almelo heeft onze subsidieaanvraag voor 2018 gehonoreerd. Na de ALV zal subsidie worden aangevraagd voor 2019. Dit moet altijd op tijd aangevraagd worden.

Activiteiten
Op de Paaskoempoelan op 25 maart 2018 (met Hawaï dans) en de Kerstkoempoelan op 16 december 2018 verwachten we wederom een topdrukte.

Minimaal 150 tot maximaal 200 personen hebben onze koempoelans bezocht. -Op vrijdag 1 juni 2018 gaan wij een busreis naar de Tong Tong Fair in Den Haag organiseren. Noteer deze datum alvast in uw agenda.

Wij organiseren ook nog de traditionele Vis- en Vliegerwedstrijd met leuke prijzen voor de winnaars. Data moeten nog worden vastgesteld.

In november houden we zoals altijd op onze koempoelan de Mini Bazaar. Mw. P. Hinne vraagt waarom we maar 1x per jaar de Mini Bazaar houden. Kan het niet vaker? Nee, omdat het anders te druk wordt, gezien de andere activiteiten.

Het Bestuur is heel trots op de inzet van de vrijwilligers, die toch altijd klaar staan en ieder klusje aanpakken, gevraagd of ongevraagd. Hartelijk dank hiervoor!

Kortom wij zijn met z’n allen op de goede weg om onze IKA-vereniging wat meer inhoud te geven.

De muzikale IKA-leden hebben zich desgevraagd bereid verklaard en bereiden zich voor om de juni-koempoelan muzikaal op te luisteren. De juni koempoelan (24 juni 2018) wordt dus een dag “door onze muzikale IKA-leden voor onze IKA-leden”!

Ingekomen brief van mw. W. Stoker: Stelt optreden van een Indo rockband voor om de jongere generatie aan te trekken. Voorzitter deelt mede, dat optreden van een Indo rockband de jongeren niet over de drempel zal trekken. Nasi Idjo is onlangs ook gestopt, omdat de jongeren verstek laten gaan. Nasi Idjo heeft heel goed haar best gedaan om de jongeren op allerlei gebied aan te trekken, maar is er ook niet in geslaagd om de jongeren vast te houden. De jongeren hebben toch andere interesses dan koempoelans te bezoeken. Verder vindt mw. Stoker het jammer, dat petjoh uitsterft. Misschien een idee om er een lezing over te houden. Voorzitter deelt mede dat we dit niet tijdens een normale koempoelan kunnen houden, want aandacht mensen is gauw weg. Dit is meer iets voor b.v. een Verwendag o.i.d.. Suggestie wordt meegenomen. Het Bestuur vindt het wel fijn en dankt mw. Stoker, dat ze mee denkt, al kan men er op dit moment niet veel mee. Maar dit wil uiteraard niet zeggen, dat het misschien over een tijdje wel uitvoerbaar is. Je weet het maar nooit.

Notulen d.d. 26 februari 2017
Op de notulen is binnen de gestelde termijn geen reactie op gekomen, zodat de notulen bij deze worden goedgekeurd en vastgesteld.

Blz. 3: Dhr. B. v. Cornewal wil graag s.v.z. m.b.t. dhr. R. Rappa weten, omdat hij nu niet aanwezig is. Voorzitter deelt mede, dat dhr. Rappa wegens gezondheidsredenen onlangs heeft aangegeven toch van de functie penningmeester af te zien. Voorzitter vindt dit wel jammer! Dit betekent dus ook, dat we op zoek moeten gaan naar een nieuwe penningmeester. Mw. A. Weusthof wil weten hoeveel tijd er gemoeid is aan de boekhouding. Deze is moeilijk in tijd uit te drukken, omdat het afhankelijk is van wat je binnen krijgt. Het meeste werk zit in het innen van de contributie. Vraagt wat er gebeurt met leden die niet betalen. Die worden benaderd en aangeschreven. Mocht bericht uitblijven, dan worden ze van de Ledenlijst afgevoerd. Mw. A. Weusthof geeft aan dat zij de functie van penningmeester wel ambieert. Zij heeft in het verleden ook dergelijk werk verricht. Bij deze wordt mw. A. Weusthof aangenomen. Aangezien mw. A. Weusthof net lid is en niet weet, welke werkzaamheden elk bestuurslid doet en heet, stelt elk bestuurslid zich voor.

Financieel jaarverslag 2017 van de penningmeester
Overzicht geeft een goed beeld weer van onze financiën. Hierdoor kunnen we bij het aanvragen van subsidie het e.e.a. weerleggen. Kosten Nieuwsbulletin is gedaald, aangezien veel leden dit digitaal ontvangen. Digitaal scheelt veel kosten en tijd. Voorzitter hoopt ook, dat nog veel leden tot automatische incasso (contributie) zullen overgaan. Dit scheelt veel werk. 2017 is met een verlies van € 50,27 afgesloten.

Begroting 2018
Voorzitter deelt mede dat de IKA solvabel is. Mocht er financieel iets gebeuren, dan kunnen we nog plm. 3 jaar mee.

Jaarverslag secretaris
Zie verslag in NB februari 2018. Een naam van de Kascommissie leden in dat NB 2017, klopt niet. Reserve Paula Hinne moest zijn, Eugene Briët. Paula Hinne wil voor 2018 wel reserve zijn. Akkoord! Voor het overige is het verslag duidelijk en de voorzitter dankt de secretaris voor het verslag.

Verslag Kascommissie
Kascommissie heeft de boekhouding uitvoerig doorgenomen. Bart v. Cornewal leest het verslag van de kascommissie voor en deelt voorts mede, dat er geen onregelmatigheden in de boekhouding zijn aangetroffen. De leden verlenen het bestuur en de penningmeester decharge. De nieuwe kascommissie voor 2018 zal nu bestaan uit: 1e Bart v. Cornewal 2e Eugene Briët 3e Reserve: Paula Hinne

Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn: Tony Kuschel (voorzitter) en N. Kok (secretaris). Beiden worden weer herkozen voor de komende 2 jaar.

W.v.t.t.k.
Nieuwe leden
Mw. P. Hinne stelt begroeting van nieuwe leden voor. Er wordt voorgesteld om een foto met naam in de NB te plaatsen. Afgesproken wordt, dat dit vanaf nu wordt gedaan.
Kennis
Mw. A. Weusthof vraagt of kennis van jongeren en kennis ouderen geïntegreerd kunnen worden. Zeker kan dat!

Verlaging entreegeld
Voorzitter deelt mede te hebben vernomen, dat men, en vooral niet-leden, entreegeld teveel vindt. Voorzitter geeft aan, dat 3 jaar achtereen (2013-2015) entreegeld met € 1,– is verhoogd, omdat de zaalhuur etc. verhoogd werden. De laatste 2 jaren is alles stabiel gebleven. Het verschil van € 2,50 tussen lid en niet-lid kwam, om niet-leden te motiveren om lid te worden. Je hebt het lidmaatschapsgeld er zo uit als lid zijnde. Dhr. B. v. Cornewal vindt, dat we geen rekening hoeven te houden met niet-leden. Entreegeld is door het Bestuur toentertijd vastgesteld en een ieder is vrij om te komen of niet te komen. Dhr. P. Jacobs vraagt, gezien ’t aantal opzeggingen onlangs, of het Bestuur de reden heeft gevraagd, waarom men hun lidmaatschap heeft opgezegd. Heeft nl. van deze en gene ook gehoord, dat men entree te hoog vindt. Dhr. B. v. Cornewal vindt, dat deze mensen op de ALV hadden moeten komen en dit zelf aan de orde moeten stellen. Ook Margie en Andrea krijgen aan de kassa veel te horen, dat men entree te hoog vindt. Voorzitter stelt voor entreebedrag dit jaar even zo te houden en zal een berekening maken en zal dit onderwerp t.z.t. met de bestuursleden bespreken.

“Almelo doet mee”
Mw. A. Weusthof stelt voor, om nieuwe leden te genereren, dat de IKA zich inschrijft bij “Almelo doet mee”, zodat mensen, die niet draagkrachtig zijn en de koempoelan willen bezoeken, een lidmaatschap van de IKA wordt aangeboden. Voorzitter deelt mede, dat “Almelo doet mee” bij de IKA bekend is, maar dat we ons niet hebben ingeschreven, omdat de IKA een vereniging is van leden van Indische/Molukse komaf en mensen die affiniteit hebben met Indische/Molukken/Indonesië.

Jubileum
Mw. P. Hinne stelt voor om leden, die een x-aantal jaren lid zijn, in het zonnetje te zetten. Voorzitter deelt mede, dat de Ledenadministratie de laatste jaren door verschillende mensen is bijgehouden, maar zij hebben de ingangsdatum lidmaatschap niet vermeld. Dus is het nu moeilijk om dat allemaal te achterhalen.

Sluiting
Februari 2018/CJ

Michel van RuyvenNotulen ALV-vergadering IKA 25 februari 2018