Notulen ALV-vergadering IKA – 28 februari 2016

op 9 maart 2016

Aanwezig
Voltallig bestuur en 17 leden.

Opening
Voorzitter opent de vergadering en deelt mede dat vanwege het geringe aantal aanwezige leden beslissingen van routinevragen oké zijn, maar bij belangrijke vragen een nieuwe vergadering belegd moet worden. Tevens deelt de voorzitter mede dat Peter Camerik wegens ziekte, niet aanwezig is.

Mededelingen/Ingekomen stukken
Gemeente Almelo heeft onze subsidie-aanvraag gehonoreerd voor het jaar 2016. – Vanaf nu is de entree met € 1, — verhoogd e.e.a. i.v.m. de verhoging – van 2% voor alle buurthuizen in Almelo.

Activiteiten
Op de Paaskoempoelan op 20 maart (met Hawaiian dans) en de Kerstkoempoelan op 18 december (met een gospelgroep) verwachten we wederom een topdrukte. Verzoek om u tijdig op te geven, aangezien het bezoekersaantal aan een limiet is gebonden.
– Op 29 mei houden we wederom de “traditionele klederdracht” tijdens de koempoelan met daaraan gekoppeld een prijs voor een heer en een dame.
– Wij organiseren ook nog de traditionele vis- en vliege-dag met leuke prijzen voor de winnaars. In de komende bulletins meer hierover.
– Op 27 november zal, zoals altijd, de Mini-Bazaar gehouden worden op onze koempoelan.
– Het IKA-bestuur is heel trots op de inzet van onze vrijwilligers, die toch altijd klaar staan en ieder klusje aanpakt, gevraagd of ongevraagd….men is er! Hartelijk dank hiervoor!
– Kortom, wij zijn met z’n allen op de goede weg om onze IKA-vereniging wat meer “inhoud” te geven.
– Voor dit jaar is er nog geen busreis gepland naar de Pasar Malam Besar (nu Tong Tong Fair) in Den Haag. Als er geen animo meer hiervoor is zullen we naarstig zoeken naar een alternatief. In de komende bulletins doen wij u een voorstel. Voorlopig is een offerte aangevraagd voor een busreis.
– De muzikale IKA-leden hebben zich desgevraagd bereid verklaard – en bereiden zich voor – om onze juni koempoelan muzikaal op te luisteren.
– De juni koempoelan (26 juni) wordt dus: “een dag door onze muzikale IKA-leden voor onze IKA-leden”!

In onze NB zullen wij alle activiteiten van maand tot maand aan u kenbaar maken.

Pasar Malams/Herdenking
– Pasar Malam Arnhem is niet meer in beeld.
– Pasar Malam Enschede: 30 september, 1 en 2 oktober 2016 – Pasar Malam Assen : 2, 3 en 4 september 2016
– Herdenking Almelo : 14 augustus 2016
– Herdenking Enschede : 15 augustus 2016

Notulen d.d. 22 februari 2015
Op de notulen is, behalve een reactie van mw. Stoker, welke in het NB april 2015 is vermeld en beantwoord, geen verdere reactie/vraag binnengekomen. In verband hiermee worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld.

Jaarverslag secretaris
De secretaris heeft een gedetailleerd verslag gemaakt over allerlei gebeurtenissen met data over het verenigingsjaar 2015, welke vermeld is in NB februari 2016. Financieel verslag penningmeester. Voorzitter verwijst naar het verslag op het bord waar men – voor aanvang vergadering – een kijkje kon nemen. Ter informatie deelt de voorzitter mede dat het financieel verslag niet in het NB wordt gepubliceerd, omdat het niemand, behalve de IKA aan gaat. Je weet nooit waar een NB terecht komt en gelezen wordt door iemand die er niets mee te maken heeft. Overzicht resultaten en begroting: Verlies € 3.481,–. Dit betekent, dat de vereniging niet sluitend heeft gedraaid. M.b.t. de begroting bedraagt het verlies € 2.300,–. In de loop der tijd kunnen de verliezen door binnenkomende gelden weer worden gecompenseerd.

Verslag kascommissie
Pierre Mannette leest het verslag voor en deelt voorts mede dat er geen onregelmatigheden in de boekhouding zijn aangetroffen. In verband hiermede vraagt hij aan de leden om het bestuur en de penningmeester decharge te verlenen. Akkoord!

De nieuwe kascommissie zal nu bestaan uit:
– 1e Pierre Manette
– 2e Margie Balfour van Burleigh
– 3e Reserve: Bart Cornewal

Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn: Tony Kuschel (voorzitter) en Nol Kok (secretaris). Beiden worden weer herkozen voor de komende 2 jaar. Voorzitter deelt ter informatie mede dat hij over 2 jaar 80 wordt en eraan denkt om het stokje door te geven aan iemand, die dat graag wil doen en de IKA een warm hart toedraagt. De IKA-bestuursleden zijn allemaal al op leeftijd. Het zou fijn zijn als de bestuurstaken door jongeren worden overgenomen. In ieder geval zal de voorzitter voor zijn functie vroegtijdig gaan lobbyen.

Rondvraag
Mw. F. Hummel: Heeft van deze en gene gehoord dat men het koekje bij de koffie/thee niets vindt. Voorzitter legt uit dat de snack door goodwill van de cateraars bij de koffie/thee werd aangeboden. Bestuursleden zijn kort geleden, wisten het toen niet, ter ore gekomen, dat de cateraars hiervoor geen geld kregen en vonden dit een beetje te ver gaan. Omdat het bezoekersaantal per koempoelan van plm 60 naar 200 is gestegen is het ook voor de cateraars teveel. Ze moeten voor dag en dauw op om de snacks te bakken en daar komen nog de extra kosten bovenop. Aangezien er op de koempoelan een snackstand is, kan men daar een snack kopen, als men zin in iets heeft.
Mw. S. Neijndorff voegt eraan toe dat het jammer is, dat degenen zijn, die niet op de vergadering zijn, die hiermee zitten. P. Mannette : Vindt het fantastisch wat het Bestuur het afgelopen jaar heeft gedaan. Het 25-jarig jubileum was ook goed georganiseerd. B. Cornewal : Vindt dat we erop moeten blijven hameren bij de leden om hun E-mailadres door te geven. Dit om de portokosten te drukken. Secretaris (N. Kok) deelt mede, dat van de 300 leden al 40 e-mailadressen bekend zijn en dat aan nieuwe leden om hun e-mailadres wordt gevraagd. Voorzitter (T. Kuschel): Deelt mede dat we voor het 25-jarig jubileum elk jaar € 300,– opzij hebben gezet. Aangezien het volgende jubileum niet over 5 jaar (30 jaar .is nl. geen officiële jubileum), maar over 15 jaar (40 jaar) is, is besloten vanaf nu € 100,– p.j. opzij te zetten. Over 15 jaar heb je dus ook € 1.500,– gespaard.

Sluiting. Februari 2016/CJ

Michel van RuyvenNotulen ALV-vergadering IKA – 28 februari 2016