Notulen ALV-vergadering IKA d.d. 24 Februari 2019

op 11 maart 2019

De voorzitter is blij dat hij merkt, dat dit jaar meer leden aanwezig zijn op de ALV, dan vorig jaar. Voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Aanwezig zijn het voltallig bestuur en 38 leden.

Aanwezig: Voltallig Bestuur en 38 leden

Opening
Voorzitter is blij dat hij merkt, dat dit jaar meer leden aanwezig zijn op de ALV, dan vorig jaar. Voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom.

Mededelingen/Ingekomen stukken.

 • Voorzitter deelt mede dat de IKA als vereniging verplicht is om 1x per jaar een Algemene Leden Vergadering te houden. De communicatie van onze leden en het Bestuur vindt dan ook op de ALV plaats. Het Bestuur is verplicht verantwoording af te leggen aan de leden.
 • Voor de komende jaren wil het Bestuur nogmaals een poging wagen om bij de leden te informeren of er voldoende potentie aanwezig is om het Bestuur op te volgen en zal er een enquête gehouden worden onder de leden. De gemiddelde leeftijd van uw bestuur is momenteel 72 jaar. Er is minimaal een stageperiode van 1 à 2 jaar nodig om het beleid- en aanverwante zaken onder de knie te krijgen. Het Bestuur hoopt zo in de toekomst de vereniging nog tot in lengte van jaren te laten voortbestaan.
 • De vacature van penningmeester is nog steeds niet opgevuld. Informeer bij uw vrienden, kennissen of binnen uw familie of er misschien gegadigden zijn, die het penningmeesterschap ambiëren. Men wordt volledig ingewerkt. Uiteraard is enige financiële affiniteit wel vereist.
 • Mw. C. de Boer heeft zich aangemeld bij het Bestuur en zal stage lopen.
 • Een hele belangrijke mededeling is, dat de Gemeente Almelo onze subsidie aanvraag gehonoreerd heeft voor het jaar 2019. Na de ALV zal z.s.m. subsidie voor het jaar 2020 worden aangevraagd.
 • Het IKA-Bestuur is heel trots op de inzet van de vrijwilligers, die toch altijd klaar staan en ieder klusje aanpakken, gevraagd of ongevraagd. Men is er! Hartelijk dank hiervoor!
  Ook de Stichting Herdenking wordt ondersteund door de IKA-vrijwilligers. Deze Stichting is erg blij met de ondersteuning en hulp, die aangeboden worden.
 • BTW-verhoging 2019: aangezien inkoop ingrediënten voor de snacks duurder zijn geworden vragen de cateraars of zij de prijs van de snacks ook kunnen verhogen. Snackprijs per 1 april wordt op € 1,40 vastgesteld. Dit wordt ook aangekondigd in het NB. Mw. E. v.d. Woude vindt, dat een snack best € 1,50 mag kosten. Hierop deelt de voorzitter mede, de mensen langzaam te willen laten wennen aan de verhoging. Verhoging zal worden geplaatst in het NB. Het is wel duidelijk, gezien de reacties van de aanwezigen, dat men € 1,50 een redelijke prijs vindt.

 

Activiteiten

 • Onze ALV wordt vandaag – 24 februari 2019 – van 17.00-18.00 uur, na afloop van de koempoelan, gehouden.
 • Op de Paaskoempoelan d.d. 31 maart 2019 (met Hawaii dans) en de Kerstkoempoelan d.d. 22 december 2019, verwachten we wederom topdrukte. Minimaal 150 tot maximaal 200 personen bezoeken deze koempoelans.
 • Op 26 mei 2019 zal de traditionele klederdracht gehouden worden.
 • Zoals altijd, zal nu op 24 november 2019, de Mini Bazaar gehouden worden.
 • De juni 2019 koempoelan zal wederom muzikaal opgeluisterd worden door de muzikale IKA-leden, die zich inmiddels aan het voorbereiden zijn.
 • Op dit moment hebben wij 266 leden, waarvan 190 70-plussers en 76 jonger dan 70,
  bestaande uit 125 heren en 141 dames.
 • 1 september Verwendag. Aangezien we 190 70-plussers en 21 partners onder de 70 hebben, wordt een kleine bijdrage gevraagd om de kosten te dekken. Aantal is te groot om alles gratis te verstrekken. Opgave dient voor eind juni bekend te zijn. Bestuur moet zich nog buigen over het programma en wat de hoogte van de bijdrage is.
 • Busreis: 8 juni naar Pasar Malam bij Rumah Kita te Wageningen.
  Busreis in december (datum nog niet bekend): Lichtjestoer Orchideeënhoeve te Luttelgeest.
  Beide busreizen worden t.z.t. vermeld in het NB.

Gezien het vorenstaande vindt het Bestuur dat we met z’n allen op de goede weg zijn om de IKA-vereniging wat meer inhoud te geven.

Notulen d.d. 25 februari 2018
Aangezien niemand heeft gereageerd binnen de gestelde termijn worden de notulen bij deze goedgekeurd en vastgesteld.

Financieel jaarverslag 2018 van de penningmeester
Voorzitter stelt een ieder in de gelegenheid om het overzicht te bekijken. Hierin staat vermeld, dat het verlies voor 2018 is begroot op €1.500,–. Nu blijkt dat het € 52,00 meer is, wat geen slecht resultaat is. Voor volgend jaar zal het verlies op € 1.600,– worden gesteld.

Voorzitter deelt mede, dat we nu een mooi pakket hebben. Als je alle bij- en afboekingen regelmatig bijhoudt, is het slechts een druk op de knop en de machine doet alles. Uiteraard moet je eerst weten hoe het systeem in elkaar zit. Als je het onder de knie hebt, is het een fluitje van een cent.
Dhr. P. Jacobs vraagt hoe het subsidiebedrag berekend wordt, omdat het een raar bedrag is. Norm die door de Gemeente hiervoor wordt gehanteerd is niet bekend.

Voorzitter deelt mede, en noemt alle bedragen op die in kas/bankrekening van de IKA staat, dat de IKA solvabel is. Mocht er toch onverwachts iets gebeuren, dan kan de IKA plm. 3 jaar nog bestaan. Dhr. D. Belvroy vraagt of het financiële gedeelte niet op power point gezet kan worden. Dit kan zeker! Voorzitter zal dit bekijken. Mw. W. Stoker wil weten wat power point is. Dit is een programma wat te vergelijken is met een diavoorstelling.

Jaarverslag secretaris
Onder het punt “overleden 2018” moet gelezen worden dat dhr. Faulhaber niet in 2018, maar in 2019 overleden is (zie NB februari 2019).

Verslag Kascommissie
De boekhouding is uitvoerig door de Kascommissie doorgenomen. Alvorens het verslag voor te lezen wil dhr. v. Cornewal de voorzitter complimenteren met zijn begroting, omdat het resultaat slechts een verlies van € 52,– bedraagt. Hierna leest dhr. v. Cornewal het verslag van de kascommissie voor en deelt voorts mede, dat er geen onregelmatigheden in de boekhouding zijn aangetroffen. De leden verlenen het bestuur en de penningmeester decharge.

De nieuwe kascommissie voor 2019 zal nu bestaan uit:
1e Eugene Briët
2e Paula Hinne
3e Reserve: Bart v. Cornewal

Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn:
Marten de Jonge, Joop Neijndorff, Andrea v ’t Oostende, Christien Jacobs en Margie Balfour v. Burleigh. Aftredend is Joop Neijndorff.

De overige worden weer herkozen voor de komende 2 jaar.Voorzitter dankt Joop voor zijn inzet de afgelopen 14 jaar en overhandigt hem een attentie. Joop dankt op zijn beurt het Bestuur voor de samenwerking, maar deelt mede teleurgesteld te zijn, dat zijn aftreden in het NB bekend was. Had liever gezien, dat dit eerst binnen het Bestuur besproken werd.

Wat er verder ter tafel komt
Voorzitter stelt vast, dat het nog steeds moeilijk is om jongeren te bewegen de koempoelan te bezoeken. Er wordt een familiedag voorgesteld. Er moet dan een commissie hiervoor in het leven worden geroepen, die b.v. een sport- en spel-dag organiseert, waar de hele familie (vader/moeder/kinderen/kleinkinderen/opa/oma etc.) aan deel kunnen nemen. Oproep kandidaten wordt in het NB geplaatst. Locatie kan b.v. het Schelfhorstpark zijn. Voorzitter deelt mede Steven v. Royen gesproken te hebben, die jongeren wil benaderen om te vragen of ze een keer de koempoelan willen bezoeken om te kijken en hiermee kennis te maken. Voorzitter hoort t.z.t. nader van hem.

Rondvraag
Mw. P. Hinne vraagt of een bestuurslid, die al 10 jaar in het Bestuur zit, een attentie (in de vorm van b.v. een bos bloemen o.i.d.) kan krijgen. Dit kan b.v. ook gebeuren met leden, die 10 jaar of 12 ½ jaar lid zijn. Deze laatste is moeilijk, omdat er verschillende mensen de Ledenadministratie hebben bijgehouden en niet allemaal de aanmeldingsdatum hebben genoteerd. Foto’s plaatsen van nieuwe leden is ook moeilijk. Sommigen willen niet op de foto. Het blijft moeilijk en gevoelig.

Mw. W. Stoker vraagt waarom niet meer mensen zich bij Peter Jacobs aanmelden voor de vliegerdag. Dit komt, omdat slechts een kleine vaste groep zich hiervoor opgeeft. In het begin waren er veel aanmelders, maar met de jaren werd het steeds minder, waardoor de vaste kern maar zelf iets organiseerden.

Ook met het vissen heeft de IKA veel verlies geleden, omdat de mensen niet meer opdaagden, terwijl de IKA een vijver had afgehuurd. Vandaar dat het vissen ook van de baan is.
Er wordt voorgesteld om een zgn. “ontspanningscommissie” in het leven te roepen, die allerlei evenementen organiseert.

Dhr. P. Jacobs vraagt of de aan- en afmelding in NB geplaatst kan worden. Nol deelt mede, dat dit sowieso op het aanmeldingsformulier staat.
Verder deelt dhr. Jacobs mede, dat iemand met hem mee wil lopen m.b.t. de Ledenadministratie.

Sluiting
Februari 2019/CJ

Michel van RuyvenNotulen ALV-vergadering IKA d.d. 24 Februari 2019