Notulen van de ALV van 23 februari Indische Koempoelan Almelo I.K.A. ’90

op 4 maart 2014

Aanwezig:
Tony Kuschel, Nol Kok, Ron Burer, Martin de Jonge, Elly Woudstra, Andrea, van ’t Oostende, Joop Neijndorff, Christine Jacobs, Peter Camerik.

Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij introduceert Christien Jacobs als nieuw lid van het algemeen bestuur. De opkomst is minimaal, maar statutair moet de ALV doorgang vinden ook als er een bescheiden opkomst is. Er zijn incl. de bestuursleden 42 personen aanwezig.

Ingekomenstukken.
Geen.

Mededelingen.
– Een hele belangrijke mededeling, De gemeente Almelo heeft onze subsidie aanvraag voor het jaar 2014 gehonoreerd.
– entree gelden zijn met ingang van 1 januari met 1,00 euro verhoogd.
– Tony memoreert enige aankomende Koempoelans, Planning van een dagtocht naar de Orchideeën hoeve in Lutelgeest en enige pasarmalams.

Activiteiten.
– Met de komende Paas koempoelan( met Hawaïian dansgroep) verwachten we weer een top drukte. U wordt verzocht zich tijdig op te geven. Gemiddelde opkomst op de koempoelans is 175 tot 200 personen maar bij de Paas en Kerstkoempoelans is het altijd drukker.
– In mei vragen we wederom de traditionele klederdracht te dragen tijdens de koempoelan met daaraan gekoppeld een prijs voor de dames en heren.
– We organiseren ook weer de traditionele Vis- en Vlieger dag, gezien de grote belangstelling voor deze activiteiten.
– Op onze november koempoelan houden we zoals altijd de Mini bazaar.
– Uw bestuur is heel trots op de inzet van onze vrijwilligers, die toch altijd klaar staan en ieder klusje aanpakken gevraagd of ongevraagd, men is er altijd als wij ze nodig hebben! Hartelijk dank hiervoor.

– Er is wederom voor dit jaar een busreis gepland naar de Pasar Malam besar (Tong Tong Fair) in den Haag. Het afgelopen jaar was de belangstelling hiervoor optimaal. Geplande datum: vrijdag 30 mei 2014.
– De muzikale IKA leden hebben zich desgevraagd weer bereid verklaard om onze juni koempoelan muzikaal op te luisteren. De juni Koempoelan
– (23 juni) wordt een dag ”DOOR ONZE MUZIKALE IKA LEDEN VOOR ONZE IKA LEDEN”!!
– In ons bulletin zullen wij alle activiteiten van maand tot maand aan u kenbaar maken.

Financieel jaarverslag.
Tony verwijst naar de resultaten van het afgelopen verenigingsjaar. Er is een resultaat overzicht. De begroting wordt door Tony toegelicht, Er zijn twee lijsten. Ontvangsten en uitgaven. Er is een negatieve begroting, er zijn het afgelopen jaar minder inkomsten dan uitgaven. De subsidie van de voorgaande jaar is mede aangewend voor de dekking van de kosten voor de gehouden verwendagen, met en kleine aanvulling van de kas. We hoeven onze reserves niet aan te spreken.
Vraag: is er geen Verwendag volgend jaar omdat er tekorten zijn?
Antw: Volgend jaar zullen we ons 25 jarig jubileum houden en zal er een combinatie worden gemaakt van de koempoelan, Verwendag en het Jubileum voor de leden en wel op 27 september 2015.
Er is in de voorgaande jaren geld gereserveerd voor het 25 jarig jubileum.
Vraag: Wat is het bedrag van fooi?
Antw: Dit is een klein bedrag van wisselgeld bij de entree, wat tijdens de koempoelans wordt geschonken.

Kascommissie.
Tony geeft een korte toelichting van het doel van de kascommissie.
Hiermee wordt de rechtmatigheid van de opgemaakte boekhouding door de penningmeester omschreven. Er wordt gekeken of alles goed is geboekt en dat opgevoerde bedragen traceerbaar zijn.
Paula Hinne doet verslag, namens de kascontrolecommissie. De aangeleverde boekhouding wordt goedgekeurd, met een compliment aan bestuur en het advies aan de leden om het bestuur en de penningmeester decharge te verlenen.

Nieuwe Kascommissie.
Er wordt een nieuwe kascommissie gekozen.
Hiervoor geven zich op; 1e Paula Hinne, 2e Margie Balfour van Burleigh en Reserve:Pierre Manette .

Bestuursverkiezing.
Tony en Nol zijn volgens de statuten aftredend, maar ook herkiesbaar voor de door hun ingevulde functie. Tony verlaat even de vergadering en Nol vraagt wie voor herbenoeming van Tony is. Dit wordt unaniem aangenomen.
Nol is ook herkiesbaar en ook hier zijn de leden unaniem in het herkiezen van Nol in zijn functie.
Er wordt gevraagd waarom er geen bloemetje is. Gezien het begrotingstekort is dit niet gewenst. Er volgt een daverend applaus.

Rondvraag.
Er zijn door de leden geen schriftelijke vragen ingediend.
De Vz. geeft nog wel gelegenheid tot het stellen van korte vragen en geeft antwoord op de gestelde vragen. Hierop sluit hij de vergadering.

Michel van RuyvenNotulen van de ALV van 23 februari Indische Koempoelan Almelo I.K.A. ’90