“SIKB” Stichting Indische Koempoelan Besar

De SIKB is een ideële stichting met als doel:- het coördineren van de activiteiten van de aangesloten organisaties in de Twentse regio.- Het stimuleren en organiseren, van manifestaties, koempoelans, activiteiten van de aangesloten organisaties, die de saamhorigheid en het welzijn binnen Indische gemeenschap bevorderen. Voor de zowel de oudere als de jongere Indische Generaties.- Het aanbieden van een expositiewand, die er op gericht is het bestaande beeld over de Indische gemeenschap en hun ontstaansgeschiedenis, al dan niet aanwezig, opnieuw duidelijk te maken of te verhelderen voor een brede bevolking in Nederland.

Geschiedeniswand

De SIKB tracht dit mede te realiseren door o.a. een geschiedeniswand te presenteren die hiervoor speciaal ontwikkeld is en m.b.v. subsidie voor de collectieve doelen van de stichting ‘Het Gebaar’. Deze wand is geheel vernieuwd qua ontwerp en uitvoering. Door deze geschiedeniswand – die een beknopte weergave is van ruim 400 jaar geschiedenis van 1600 tot heden – onder de aandacht te brengen van de jeugd hopen wij dit doel te bereiken. De wand bieden wij o.a. aan aan indische organisaties, verenigingen of stichtingen, op scholen die daarvoor belangstelling hebben, de Pasar Malams, alles in de ruimste zin van het woord.

Op de geheel vernieuwde wand bestaande uit 27 Roll-Up banieren van 200 cm hoog en 85 cm breed wordt de koloniale geschiedenis van Nederlands Oost Indië van 1602 tot 1968 weergegeven in woord en beeld.

Het geheel is prachtig overzichtelijk in beeld gebracht. Het nodigt u uit om via in kleur aangegeven lijnen de maatschappelijke positie te volgen, van de bewoners en bestuurders in het voormalig Nederland Indië door de eeuwen heen. Zoals die zijn ontstaan en beïnvloed door de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in die gehele periode.

Het SIKB bestuur werkt met een vaste kern van vrijwilligers uit de aangesloten stichtingen en verenigingen, aan de uitvoering van de doelstelling.

Daaruit is een ‘Werkgroep Geschiedeniswand’ opgericht, waarvan de leden zich op basis van vrijwilligheid inzetten voor de organisatie die nodig is, om de geschiedeniswand bekendheid te geven en te promoten in het hele land. Daar waar dat plaats moet vinden te installeren en desgevraagd informatie en uitleg te geven over de tekst van de wand.

Michel van Ruyven“SIKB” Stichting Indische Koempoelan Besar