Van de voorzitter, februari 2020

op 24 februari 2020

De Algemene Leden Vergadering (ALV) is weer een jaar geleden gehouden. Het nieuwe jaar 2020 dient zich weer aan en uw bestuur is weer volop bezig met het maken van nieuwe plannen.

Wij willen U benadrukken dat dit februarinummer voor een groot deel informatie bevat voor de te houden ALV en ik verzoek u om dit exemplaar mee te nemen naar de te houden ALV. Lees vooral alles goed door opdat u op de hoogte bent van de inhoud van ons bulletin.

Wij beginnen om 13.00 uur tot 16.30 met de Koempoelan. Daarna wordt de ALV gehouden van 17.00 tot 18.00 uur. Wij hebben inmiddels van de gemeente Almelo het subsidie bedrag ontvangen!

Gelet op de aanstaande ALV meen ik als uw voorzitter toch nog een woord van dank te willen overbrengen aan mijn bestuursleden, die zonder namen te willen noemen uitstekend hun best hebben gedaan om gezamenlijk onze vereniging tot bloei te brengen en ik ben er trots op dat degene die hoort af te treden (uw voorzitter Tony Kuschel en Uw secretaris Nol Kok) spontaan hebben aangegeven te willen aanblijven. Wij blijven ons best voor u doen en namens ons bestuur dank ik allen voor het vertrouwen dat u in uw bestuur heeft.

Voor 15 februari a.s. verwachten wij schriftelijk de vragen, die u eventueel op de ALV wilt gaan stellen opdat wij op de bestuursvergadering van 18 februari vooraf kunnen bespreken om U op de ledenvergadering op 23 februari 2020 van antwoord te dienen. Per email nolkok@home.nl.

Er is een kascommissie benoemd, die naar aanleiding van het financieel overzicht de boekhouding van de penningmeester controleert en uiteindelijk hun bevindingen op de ALV bekendmaakt. Aan de uitspraak van de kascommissie wordt veel waarde gehecht en wij zullen dan ook voor inhoudelijke en gedetailleerde vragen u doorverwijzen naar de kascommissie. Deze zal in overleg met de penningmeester een nader afspraak maken om inzage te geven van uw financiële vraagstelling. Het Dagelijks Bestuur zal dan ook hierbij aanwezig zijn.

Voor algemene vragen het resultaatoverzicht betreffende zal uw bestuur U van repliek dienen op de ALV.

Rest mij nog u allen hartelijk welkom te mogen heten op de Algemene Ledenvergadering op 23 februari a.s. en denk erom de Koempoelan begint om 13.00 uur tot 16.30 uur. Het is een gewone Koempoelan! Om 17.00 uur starten wij met onze gebruikelijke ALV. Geef het door aan uw vrienden en kennissen. Een goed humeur en een dosis enthousiasme maakt deze middag tot een succes.

Tot ziens!
Met vriendelijke groeten
Tony Kuschel, uw voorzitter.

Michel van RuyvenVan de voorzitter, februari 2020