Van de voorzitter, januari 2017

op 10 januari 2017

Het jaar 2016 is voorbij! 2017 dient zich aan! Ik wens u allen een voorspoedig 2017 toe in goede gezondheid en dat wij allen nog in lengte van jaren met veel plezier ontspannen bij elkaar moge zijn.

De volgende maand (op 26 februari) houden wij onze Algemene Leden Vergadering (ALV). Wij gaan er weer voor en onze activiteiten gaan wij met de nodige zorgvuldigheid weer plannen. In het bulletin van februari vermelden wij de AGENDA van de ALV, de notulen van vorig jaar (28 februari 2016) hebben wij in het bulletin van maart 2016 gepubliceerd en het jaaroverzicht van onze secretaris en de lijst van aftredende bestuursleden wordt in februari in het NB geplaatst. Het financieel jaarverslag zal vooraf aan de ALV worden getoond. Wederom benadruk ik bij dezen, dat de ALV NA afloop van de Koempoelan van 17 tot 18 uur zal worden gehouden. Wat ook impliceert dat we een uur eerder aanvangen Denk er dus aan aanvang koempoelan is 13.00 uur. Nadere bijzonderheden vermelden wij u in het volgende bulletin.

Bij het opstellen van dit bulletin kan ik u mededelen, dat onze subsidie nog niet is toegekend. Ons bestuur houdt er rekening mee dat de subsidie alsnog wordt toegekend. Wij gaan daarom ons uiterste best doen om voor het jaar 2017 weer gezellige Koempoelan middagen op de kaart te zetten. Natuurlijk zullen wij de leden en niet leden erbij nodig hebben. Wij zijn er voor U! edoch. Het gebeurt zo vaak dat leden, die zich hebben opgegeven zonder afmelding wegblijven. En wij geld erbij moeten toeleggen. Wij gaan dit voortaan serieus bijhouden en bij diegene alsnog een vordering instellen. Meldt U zich tijdig af, anders gaat het u toch nog GELD kosten. Wij rekenen op uw spontane medewerking. Bij voorbaat dank hiervoor. Namens het bestuur.

In de periode tussen 25 mei t/m 5 juni wordt de Tong Tong Fair in den Haag gehouden. Wij hebben nog GEEN datum geprikt voor dit jaar. Wij hopen dat er voldoende belangstelling voor is. Bijzonderheden hierover zullen wij in de komende bulletins bekendmaken. Mogelijk kan een alternatief worden gevonden i.p.v. de pasar te den Haag te bezoeken.

Wij betreuren het dat vele leden (20 personen) de contributie voor dit jaar (2017) nog niet hebben voldaan. Het houdt in feite in dat u dan de eerstkomende Koempoelan bij uw opgave als NIET LID dient te betalen, tenzij u kunt aantonen dat het bedrag van de contributie is overgemaakt. Graag verzoek ik u uw contributie voor 22 januari alsnog te voldoen. Hartelijk dank hiervoor.

Wij hebben voor 2017 wederom een datum geprikt voor onze te houden VERWENDAG voor onze 70-plussers. In de maand juli en wel op zondag 30 juli 2017 houden wij onze verwendag. Noteer deze datum vast in uw agenda. Het beloofd weer een gezellige middag te worden. U dient zich wel te zijner tijd op te geven. Wij komen hier in de volgende bulletins op terug.

URGENTE OPROEP aan alle leden (en niet leden) van onze Indische Koempoelan Almelo! Wij zijn gelukkig gespaard gebleven van onverwachte calamiteiten binnen onze vereniging de afgelopen jaren. Het kan voorkomen dat er plotseling een Koempoelan middag dient te worden afgelast! Hoe spelen wij hierop in.? Wij gaan 300 leden bellen. Eén intensieve actie! Óf wij sturen 300 e-mails met een belangrijk bericht van afgelasting. Dat is de snelste weg toch. Kunt u zich dit voorstellen?
Ons verzoek van het voltallig bestuur aan u is om uw email adres aan ons door te geven. Het liefst stuurt u een email naar de voorzitter/penningmeester met een kort bericht dat de email alleen gebruikt gaat worden voor calamiteiten. Later kan in overleg met u de bestuursactiviteiten hieraan worden verbonden. Daar komen wij later op terug. Mijn email adres is: tony.kuschel@gmail.com . Ik hoop een reactie van u te mogen ontvangen gedurende het jaar 2017. Dit lijkt mij een goed voornemen. Dank voor uw medewerking in deze.

Rest mij nog U en de Uwen een gezond 2017 toe te wensen en wij zien elkaar weer op 22 januari a.s. op de Nieuwjaars Koempoelan. Een goed humeur en een dosis enthousiasme maakt deze middag tot een succes! Tot ziens!

Met vriendelijke groeten Tony Kuschel,
uw voorzitter

Michel van RuyvenVan de voorzitter, januari 2017