Van de voorzitter, september 2017

op 17 september 2017

Van de voorzitter, De vakantiemaanden juli en augustus zijn weer achter de rug. Wij zijn blij met de grote opkomst van de afgelopen maanden. Aan allen onze welgemeende dank. Ik hoop dat u een fijne vakantie achter de rug heeft of misschien in het najaar nog te goed houdt en dat wij allen in een goede gezondheid moge verkeren. Het jaar 2017 is alweer bijna voorbij. Nog vier maanden te gaan en wij leven dan al in 2018. Ja. 30 juli vierden wij onze verwendag voor de 70-plussers. Wij hebben heel veel leuke en welgemeende reacties van onze leden in ontvangst mogen nemen. Namens het bestuur onze dank hiervoor. Voor het laatste kwartaal van dit jaar hebben wij nog als activiteit de MINI BAZAAR in november en de KERSTKOEMPOELAN in december. Aan de aspirant standhouders voor onze mini bazaar het verzoek om zich tijdig bij Martin de Jonge op te geven als u hieraan wilt deelnemen. Het zal voor eenieder duidelijk moge zijn, dat wij onze leden in de gelegenheid stellen om met iets origineels op de mini bazaar te staan. Wij hebben een beperkt aantal standplaatsen…dus wacht niet te lang en geef u tijdig op.

In het bulletin van oktober zullen we vast een oproep doen voor de aanmelding van onze kerstkoempoelan. Het is ieder jaar, dat er leden zijn die zich NIET tijdig opgeven. Voorkom a.u.b. een teleurstelling. Wij komen later hierop terug. Op voorhand wil ik bij deze alle bestuursleden en de vrijwilligers, die zich hebben ingezet voor onze verwendag hartelijk danken voor de genomen moeite.

Bij deze doe ik een oproep aan onze muzikale leden om deel te nemen aan het jaarlijks terugkerende optreden van de IKA-gelegenheidsband in de maand juni voor 1 oktober a.s. Hierna gaan wij van start met het opbouwen van het repertoire. Wij willen deze traditie in ere houden zolang er nog animo voor is. U kunt zich opgeven bij Tony Kuschel (0651627713).

Bij het verspreiden van dit bulletin treft u aan hoe u uw contributie voor het jaar 2018 aan ons kunt overmaken. Wij rekenen op uw medewerking in deze opdat de contributies op tijd zijn overgemaakt. Hartelijk dank voor uw medewerking in deze (namens de penningmeester). Wij hopen u op onze Koempoelan van 24 september te mogen begroeten. Een goed humeur en een dosis enthousiasme maakt deze middag tot een succes! Tot ziens!

Met vriendelijke groeten Tony Kuschel, uw voorzitter.

Michel van RuyvenVan de voorzitter, september 2017